Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń – 30 czerwca 2023 r.

Na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków i Członkiń, które odbędzie się w dniu 30 czerwca (piątek) 2023 r. o godz. 9.30.

W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia o godz. 10.00 – zgodnie z § 13 Statutu.

Obrady oraz głosowania odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z art. 10 ust. 1 a-c. 

Najpóźniej trzy dni przed Walnym Zebraniem Członków każdy członek otrzyma drogą mailową:

– link, za pomocą którego będzie mógł zalogować się do systemu telekonferencyjnego na platformie Zoom,

– link do formularza zgłoszenia obecności, gdzie będzie proszony o podanie swoich danych osobowych.

– Jeżeli członek/członkini udziela pełnomocnictwa, powinien przesłać skan podpisanego pełnomocnictwa na adres: stowarzyszenie@instytucjekultury.org, w treści pełnomocnictwa podając niedostępne publicznie dane osobowe pełnomocnika (na przykład 5 albo 4 ostatnie cyfry PESEL lub kilka dowolnie wybranych znaków numeru i serii dowodu osobistego).

– można też wykorzystać cyfrowy wzór pełnomocnictwa

W dniu Walnego, po zalogowaniu do systemu telekonferencyjnego członek/członkini zostanie umieszczony/a w wirtualnej “Poczekalni” (Waiting room) do czasu zweryfikowania jego/jej tożsamości przez osobę wyznaczoną przez Zarząd na podstawie danych z listy członków/członkiń, wypełnionego formularza i ewentualnych pytań kontrolnych (o podane wcześniej dane).

Po pozytywnej weryfikacji tożsamości członek/członkini zostanie przeniesiony/a z Poczekalni do wirtualnego pokoju konferencyjnego, w którym będzie odbywać się Walne Zebranie Członków.

Proponowany – ramowy – porządek Walnego Zebrania Członków przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (WZC).

2. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej WZC.

3. Uchwalenie porządku WZC.

4. Dyskusja.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie WZC.

Scroll to Top
Skip to content