Statut

Statut Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o Stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedziba Stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu. 

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Uchwałę o przystąpieniu i wystąpieniu do i z takich organizacji podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i członkiń. Może jednak zatrudniać pracowników/pracownice do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2. Popularyzacji dobrych praktyk w działalności kulturalnej i zarządzaniu kulturą,

3. Budowania pozytywnego wizerunku instytucji kultury i kadr kultury,

4. Wyrażania opinii oraz formułowanie wniosków i postulatów dotyczących regulacji prawnych oraz decyzji władz wszystkich szczebli dot. działalności kulturalnej oraz pracowników instytucji kultury,

5. Reprezentowanie interesów środowiska kadr kultury, w szczególności domów, ośrodków i centrów kultury,

6. Szkolenia i tworzenia warunków rozwoju zawodowego kadr kultury,

7. Promocji działalności prowadzonej przez członków zwyczajnych i wspierających,

8. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

9. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

11. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

12. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

13. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14. Turystyki i krajoznawstwa,

15. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

17. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej,

18. Działalności na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

§ 7

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i badawczej.

2. Udział w projektach o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym,

3. Organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

4. Organizowanie, prowadzenie i propagowanie różnorodnych form szkolenia, kształcenia zawodowego oraz wymiany doświadczeń,

5. Opiniowanie programów i przedsięwzięć, w tym legislacyjnych, mających znaczenie dla środowiska pracowników instytucji kultury,

6. Wydawanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury zgodnie z art. 15. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406),

7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowych w konkursach na dyrektora instytucji kultury.

8. Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania instytucjami kultury zgodnie  art. 15a Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406),

9. Promowanie celów i działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,

10. Świadczenie pomocy prawnej i zawodowej dla członków i członkiń Stowarzyszenia,

11. Podejmowanie interwencji w sprawie naruszeń prawa w procedurach dot. powoływania i odwoływania dyrektorów samorządowych instytucji kultury.

12. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami o zbieżnych celach.

13. Występowanie do władz samorządowych i państwowych o nadanie odznaczeń osobom (w tym członkom/członkiniom stowarzyszenia) zasłużonym kulturze.

Rozdział III

CZŁONKOWIE/CZŁONKINIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 8

1. Członkami i członkiniami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne,

2. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych/członkinie zwyczajne,

– członków honorowych/członkinie honorowe,

– członków wspierających/członkinie wspierające.

3. Członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną może być obywatel/obywatelka Polski lub cudzoziemiec/cudzoziemka mający pełną zdolność do czynności prawnych, który/a złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, będąc w chwili składania deklaracji lub w przeszłości osobą zarządzającą instytucją kultury, w myśl Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406). Członkiem zwyczajnym/członkinią zwyczajną mogą być również kierownicy/kierowniczki oddziałów instytucji kultury.

4. Członkiem wspierającym/członkinią wspierającą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna legalnie działająca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w kraju utrzymującym z Polską stosunki dyplomatyczne uznającą cele i zasady Stowarzyszenia.

5. Członkiem honorowym/członkinią honorową Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna legalnie działająca na terenie RP lub w kraju utrzymującym z Polską stosunki dyplomatyczne zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 9

1.Uchwałę  o przyjęciu członka zwyczajnego i wspierającego/ członkini zwyczajnej i wspierającej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego/członkini honorowej podejmie Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni/członkinie zwyczajne mają prawo:

– wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

– uczestniczyć we wszelkich pracach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

– korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia,

– korzystać z innych świadczeń i zasobów Stowarzyszenia,

– zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,

2. Członkowie honorowi/członkinie honorowe są zwolnieni/zwolnione z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie honorowi i wspierający/członkinie honorowe i wspierające mają wszystkie prawa  członków zwyczajnych/członkiń zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia zobowiązani są:

– czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,

– przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

– regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie w wysokości nie niższej od ustalonej przez Walne Zebranie Członków  i Członkiń oraz w przypadku członków/członkiń wspierających, wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 11

1. Członkostwo ustaje na skutek:

– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia

– skreślenia z listy członków/członkiń:

a) z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy,

b) z powodu nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń w przypadku członka wspierającego/członkini wspierającej

c) pozbawienia praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

d) śmierci członka/członkini,

e) ustania bytu prawnego  osoby prawnej będącej członkiem wspierającym/członkinią wspierającą,

f) wykluczenia z powodu działania niezgodnego z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego,

g) likwidacji Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Od uchwały o skreśleniu bądź wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków i Członkiń, składane za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca, od dnia otrzymania odpisu stosownej uchwały

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 12

1. Władzami Stowarzyszenia są:

– Walne Zebranie Członków i Członkiń,

– Zarząd Stowarzyszenia,

– Komisja Rewizyjna.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków i Członkiń oraz każde posiedzenie władz Stowarzyszenia (tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:

– w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,

– w drugim terminie faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania, pod warunkiem że w zawiadomieniu wskazano drugi termin zebrania przypadający co najmniej 30 minut później niż pierwszy termin.

§ 14

1. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

3. Głosowania w sprawach personalnych dotyczące władz stowarzyszenia odbywają się w sposób tajny.

4. Głosowania w sprawach innych mogą zostać przeprowadzone w sposób tajny o ile wniosek w tej sprawie uzyska poparcie zwykłej większości uczestników i uczestniczek zebrania/posiedzenia.

§ 15

Podczas trwania kadencji Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład do wysokości 1/3 liczby członków/członkiń pierwotnie ustalonej przez Walne Zebranie Członków i Członkiń na daną kadencję.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków i Członkiń, które zwołuje się co najmniej raz w roku,

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając członków i członkinie o terminie (terminach), miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia w siedzibie Stowarzyszenia oraz zamieszczenie na stronie internetowej, o ile Stowarzyszenia będzie ją posiadać i prowadzić. Zawiadomienia mogą być również dokonywane na adres elektroniczny wskazany Zarządowi Stowarzyszenia przez członka lub członkinię Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków i Członkiń zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:

– z własnej inicjatywy,

– na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków lub członkiń zwyczajnych  Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków i Członkiń kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków i Członkiń.

5. Z obrad Walnego Zebrania Członków i Członkiń sporządza się protokół zawierający co najmniej informację, w jakim terminie odbyło się zebranie, przyjęty porządek obrad, jego przebieg oraz podjęte uchwały.  Lista obecności stanowi obligatoryjny załącznik do protokołu.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Członkiń należy:

– uchwalanie programów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

– zatwierdzanie bilansu oraz sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

– ustalanie wysokości składek członkowskich,

– nadawanie godności członka honorowego i członkini honorowej Stowarzyszenia,

– uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie,

– podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

– wybór i odwoływanie Prezesa/Prezeski i pozostałych Członków i Członkiń Zarządu, z zastrzeżeniem, iż nie udzielenie absolutorium równoznaczne jest z odwołaniem Prezesa/Prezeski lub Członka lub Członkini Zarządu,

– wybór i odwoływanie członków i członkiń Komisji Rewizyjnej,

– wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Walnego Zebrania Członków i Członkiń.

§ 18

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków lub członkiń w tym: Prezesa/Prezeski oraz Członków i Członkiń Zarządu.

2. Walne Zebranie Członków i Członkiń wybiera ze swego grona Prezesa/Prezeskę oraz pozostałych Członków/Członkinie Zarządu.

3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Członkiń oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

– przyjmowanie nowych członków i członkiń Stowarzyszenia,

– kierowanie sprawami Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

– opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu,

– opracowanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia,

– zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

– zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Członkiń oraz ustalanie porządku obrad i ewentualnie regulaminu  jego obradach,

– wnioskowanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego  lub członkini honorowej Stowarzyszenia,

– powoływanie i rozwiązywanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,

– podejmowanie uchwał o przystąpieniu i o wystąpieniu do/z  krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa/Prezeskę lub upoważnionego przez niego innego Członka lub Członkinię Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku długotrwałej nieobecności Prezesa/Prezeski lub innej długotrwałej przeszkody dotyczącej jego osoby, posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia może zwołać Członek/Członkini Zarządu..

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia winno zawierać termin (terminy), miejsce i porządek obrad i są dokonywane na adres elektroniczny wskazany Zarządowi Stowarzyszenia przez Członka lub Członkinię Zarządu Stowarzyszenia.

3..   Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia  sporządza się stosowny protokół, zawierający co najmniej informację, w jakim terminie odbyło się posiedzenie, przyjęty porządek obrad, jego przebieg oraz podjęte uchwały. Lista obecności stanowi obligatoryjny załącznik do protokołu.

4.. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie i członkinie Komisji Rewizyjnej i inne zaproszone osoby,

5. Zarząd do pomocy prowadzenia spraw Stowarzyszenia może utworzyć Biuro Zarządu Stowarzyszenia i zatrudniać w nim inne osoby.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,

– przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

– składania sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i Członkiń. 

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków lub członkiń i wybiera ze swego grona przewodniczącego/przewodniczącą.

2. Członkowie i Członkinie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie i Członkinie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, w tym również pełnić funkcji Prezesa/Prezeski Oddziału.

4. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjne zwoływane są przez Przewodniczącego/Przewodniczącą lub upoważnionego przez niego innego członka lub członkinię Komisji Rewizyjnej. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej winno zawierać termin (terminy), miejsce i porządek obrad i są dokonywane na adres elektroniczny wskazany Przewodniczącemu przez członka lub członkinię Komisji Rewizyjnej.

6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół zawierający co najmniej informację, w jakim terminie odbyło się posiedzenie, przyjęty porządek obrad, jego przebieg oraz podjęte uchwały. Lista obecności stanowi obligatoryjny załącznik do protokołu.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a)  wpływów ze składek członkowskich,

b)  darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,

c) dochodów z majątku stowarzyszenia,

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania.

4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną lub/i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, pokrywająca się z celami Stowarzyszenia, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

7. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach niemajątkowych, składają dwaj Członkowie lub Członkinie Zarządu działający łącznie.

8. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych, składają dwaj Członkowie lub Członkinie Zarządu działający łącznie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia lub o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków lub członkiń w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Prawo o Stowarzyszeniach, Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.).

Scroll to Top
Skip to content